Bài đăng

Tháp Hòa Phong

Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học phần Hidrocacbon - Hóa học 11 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, lớp 12 THPT (chương trình chuẩn) : Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học lịch sử : 60 14 10

Synthesis and characterization of segmented polyurethanes based on polyethylene and polytetramethylene glycols (Part I: Synthesis and characterization)

Study on isozymes from aedes aegypti strains of some residential areas in VietNam = Nghiên cứu izozym của một số chủng muỗi Aedes aegypti tại một số vùng dân cư của Việt Nam

Tây Phương cực lạc thế giới : y chính trang nghiêm (phần 2)