ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14537

Title: ACGs: Adaptive Course Generation System - An Efficient Approach to Build E-learning Course
Authors: Nguyen, Viet Anh
Ho, Si Dam
Keywords: ACGS;Bee-gent
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHCN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở Châu Á và bài học cho Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý Kinh tế: 60 34 04 10